Hétvégi házi feladat, és iskolai dolgozatok szabályai

Pedagógiai program 2014. (részlet)

Elvek:

Bejelentés nélküli témazáró dolgozatot nem íratunk.

Egy napon nem íratunk kettőnél több tárgyból témazáró dolgozatot.

A félévi és tanév végi minősítés nem alakítható ki csak írásbeli számonkérés alapján született érdemjegyekből azoknál a tantárgyaknál, amelyeknél alkalmazható a szóbeli számonkérés.

A diákok írásbeli dolgozatait, beszedett füzetét, beadott munkáját rövid időn belül értékelni, javítani kell. (maximum 10 munkanap)

Az írásbeli beszámoltatás formái a következők:

  • írásbeli felelet
  • témazáró dolgozat
  • diagnosztizáló felmérések
  • félévi és év végi felmérő dolgozatok
  • minimum követelményt ellenőrző dolgozatok
  • házi dolgozat

 

A diák a tőle telhető módon olvashatóan, esztétikusan végezze el írásbeli munkáit. Az írásbeli feleletek lehetnek rendszeresek, ezek bejelentése nem kötelező.

A témazáró tartalmazhatja az adott témakör teljes ismeretanyagát (definíciók, tételek, azok bizonyítása, elemzések, ismeretek alkalmazása stb.). A témazáró értékelése feladatonként pontszámokkal történik, melynek összege adja a témazáró összpontszámát. Az összpontszám és a maximálisan elérhető pontszám hányadosából képzett százalékértékből állapítjuk meg az érdemjegyet, az iskola Pedagógiai Programjában elfogadottak szerint.

A házi feladat célja

·   újra feldolgozni, elmélyíteni, rögzíteni az órán tanultakat

·   készségszintig gyakorolni a tanult algoritmusokat

·   önálló kutatómunkát végezni valamely témában

·   alkotómunkát végezni valamely témában

Elvek

Csak olyan feladat adható kötelező jelleggel, amelynek megoldására valamennyi tanuló képes.
A házi feladatot mindig részben vagy teljesen (minden diákra, illetve feladatra vonatkozóan) ellenőrizni kell.
Az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor különbséget kell tenni a mulasztás oka szerint.
Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok elvégzését – a befektetett munka arányában – jutalmazni kell.
Házi feladat készségtárgyakból is adható (pl.: kutatómunka, gyűjtőmunka, órai feladat befejezése)
Tanítási szünet idejére külön házi feladat nem adható.

·        Az értékelés dokumentálása:

·        Az osztályzatokat megkülönböztető színnel jelöljük:

·   Piros-témazárók, félévi, év végi felmérések /kétszeres súlyú jegyek /

·   Kék – egyéb számonkérések, feleletek

·   Zöld- gyűjtőmunkák, házi dolgozatok, szorgalmi feladatok osztályzatai

·   Céljai és követelményei mindenki számára legyenek előre ismertek.

1. és 2. évfolyamon

100-91%

kiválóan teljesített

90-76%

jól teljesített

75-51%

megfelelően teljesített

50-0%

fejlesztésre szorul

 Osztályozás esetén az írásbeli százalékos értékelése 1-8. évfolyamig

100-91%

jeles

5

90-76%

4

75-51%

közepes

3

50-31%

elégséges

2

30- 0%

elégtelen

1

 

Kodály Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola © 2014 Frontier Theme